Thứ Sáu , 23-04-2021

9 bước tấn công một máy chủ

Quá trình tôi đọc sách mà tôi nghĩ 9 bước khi bạn xâm nhập vào 1 hệ thống. Lúc đầu tôi cũng lan man khi hack vào 1 hệ thống. Đâu phải hệ thống nào cũng lỗi SQLI,XSS,IIS…etc, để dễ dàng bạn log vào đâu. Nên đây là 9 câu thần chú khi xâm nhập hệ thống.

computerhacking

Các bước của Hacker khi muốn đột nhập vào một hệ thống máy chủ.

Bước 1 FootPrinting: Các mục tiêu của bước này chủ yếu là những thông tin ban đầu về server . Công nghệ bạn cần sử dụng là : Open source search ( nguồn máy chủ tìm kiếm) Whois , Web interface to whois , Arin Whois , DNS zone transfer ( bộ phận này chủ yếu là kiểm tra về người chủ server , DNS .. cấu trúc server chưa thể hiện rõ ở đây ) 1 số công cụ : UseNet , search engines ( công cụ tìm kiếm ) , Edgar Any Unix client ,http://www.networksolutions.com/who… , http://www.arin.net/whois , dig , nslookup Is d , Sam spade

Bước 2 Scanning: Phần lớn các server chịu bung thông tin quan trọng trong bước này, hãy cố gắng tận dụng bước này triệt để để biết các port trên server , nghe đường dữ liệu. Công nghệ bạn cần sử dụng là : Ping Sweep , TCP/UDP port Scan , Os Detection . Các công cụ : fping , icmpenum Ws_ping ProPack , nmap , SuperScan , fscan nmap , queso ,siphon .

Bước 3 Enumeration: Đến bước này , các attacker bắt đầu kiểm soát server sơ bộ , xác định các account trên server , mức độ bảo vệ … Công nghệ bạn cần sử dụng là : List user accounts , List file share , Identify applications . Các tool phụ trợ : null sessions , DumpACL , sid2user , OnSite Admin showmount , NAT , Legion banner grabbing với telnet , netcat , rpcinfo .

Bước 4 Gaining access: Aha , đã có đủ dữ liệu để kết hợp tất cả chúng lại . Chúng ta bắt đầu đến gần mục tiêu . Hãy nắm chắc cơ hội . 1 account có thể bị Crack .

Công nghệ : Password eavesdropping , File Share brute forcing , Password file grab , buffer overflows . Các tool : tcpdump , L0phtcrack readsmb , NAT , legion , tftp , pwdump2 ( NT ) ttdb ,bind , IIS , .HTR/ISM.DLL

Bước 5 Escalating privilege: Nếu 1 account không may mắn nào ở một cấp độ nào đó bị crack ở bước trên , chúng ta sẽ có cái tận dụng để điều khiển Server . Công nghệ : Password cracking , BUG ,Exploits . Tools : john , L0phtcrack , Ic_messages , getadmin ,sechole .

Bước 6 Pilfering: Thông tin lấy từ bước trên đủ để ta định vị server và điều khiển server . Nếu bước này không thành công , hãy đến bước <9> . Công nghệ : Evaluate trusts , Search for cleartext passwords . Tool : rhost , LSA Secrets user data , configuration files , Registry .

Bước 7 Covering Tracks: Hệ thộng luôn ghi nhận những hành động của bạn . Nếu bây giờ mà kết thúc , chắc bạn bị tóm ngay . Đây là bước cực kì quan trọng .
XÓA LOG . Công nghệ : Clear logs , hide tools . Tools : Zap , Event log GUI , rootkits , file streaming.
Bước 8 Creating Backdoors: Còn phải hỏi , bạn phải để lại 1 cái cổng sau , lần sau có vào thì dễ hơn chứ . Nếu không thành công , quay lại bước <4> xem lại các quyền của user bạn sử dụng . Công nghệ : Creat rogue user accounts , schedule batch jobs , infect startup files , plant remote control services , install monitoring mechanisms , replace apps with Trojan . Tools : members of wheel , administrators cron, At rc , Startup folder ,registry keys , netcat , remote.exe , VNC , BO2K , keystroke loggers, add acct to
secadmin mail aliases login , fpnwclnt.dll

Bước 9 Denial of Servies: 1 attacker không thành công với những gì anh ta đã làm …họ sẽ tận dụng những exploits code để làm cho server ngừng hoạt động luôn , gọi đó là :tấn công từ chối dịch vụ . Công nghệ : SYN flood , ICMP techniques , Identical src/dst SYN requests , Overlapping fragment/offset bugs , Out of bounds TCP options ( OOB ) DDoS . Tools phụ trợ : synk4 , ping of death , smurf land , latierra , teardrop , bonk ,newtear , supernuke.exe , trinoo/TFN/stacheldraht.

Nguồn: Mr.Pringles

Giới thiệu sysadmin

Website chuyên về các bài viết Kỹ Thuật - Công Nghệ trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin. Là nơi mọi người có thể giao lưu, chia sẻ và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *